Telefón / Fax: 02 / 452 499 48 | 02 / 455 257 56 | Email: info@majsterpapier.eu

Vitajte na stránke Majster Papier Bratislava   

Reklamačný poriadok

Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho a začína sa dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

1. doručí reklamačný formulár predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom).

2. doručí reklamovaný tovaru vrátane príslušenstva na vlastné náklady do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak, a to osobne alebo poštou.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2014 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

Kategórie katalógu