Telefón / Fax: 02 / 452 499 48 | 02 / 455 257 56 | Email: info@majsterpapier.eu

Vitajte na stránke Majster Papier Bratislava   

Podmienky a spôsob nákupu

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci

PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier, IČO 33768897, so sídlom Wolkrova 5, 851 01 Bratislava, je spoločnosťou zapísanou v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 105-15260, zaoberajúca sa predajom predovšetkým tovarov v oblasti hygieny, obalu a ho re ca  ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

  • - osoba zapísaná v obchodnom registri
  • - osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov
  • - osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

III. Otváracia doba

Prevádzka na adrese Čierny les 1, Bratislava 2:

Pondelok-Piatok: 7:30 - 16:00

Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa v rámci Bratislavy: do 12:00 hod.

IV. Ceny

Všetky ceny sa štandardne uvádzajú bez DPH.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. 

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Preferujeme objednávku elektronickou poštou.

VI. Platobné podmienky

  • - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
  • - platba vopred bankovým prevodom
  • - platba na faktúru so splatnosťou (poskytujeme stálym zákazníkom)

Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo platbu v hotovosti.

VII. Dodacie podmienky

Prepravu nakúpeného tovaru vykonávame vlastnou dopravou. Pri osobnom odbere si zabezpečuje odvoz tovaru zákazník.

Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz v rámci Bratislavy je 50 €.

Dodávky tovaru v okolí a na väčšie vzdialenosti vybavujeme individuálne v závislosti od rozsahu objednávky – informujte sa.

VIII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1. 2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Kategórie katalógu